Aktualności

16-10-2020

Awaria instalacji centralnego ogrzewania ul. Witosława 3

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wielkopolanka” informuje, że na nieruchomości przy ul. Witosława 3 wystąpiła awaria instalacji centralnego ogrzewania. Przewidywany termin naprawy to poniedziałek 19.10.2020 r. Przepraszamy za utrudnienia oraz niedogodności.

» czytaj więcej «

08-09-2020

Komunikat dot. organizacji Walnego Zgromadzenia oraz złożenia sprawozdania finansowego

Nawiązując do wcześniejszego komunikatu skierowanego do członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wielkopolanka w Poznaniu,  Rada Nadzorcza i Zarząd uprzejmie informują, że przepisy prawne dotyczące terminów odbycia corocznych walnych zgromadzeń spółdzielni mieszkaniowych nie uległy zmianie. Walne zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 tygodni od odwołania stanu epidemii. W zgodnej ocenie Zarządu i Rady Nadzorczej organizacja Walnego Zgromadzenia wiązałaby się w aktualnej sytuacji z istotnym ryzykiem dla jego uczestników. Nie została w związku z tym podjęta do tej pory decyzja o zwoływaniu Walnego Zgromadzenia. 

 
W zakresie obowiązku złożenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok wyjaśniamy, że zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z uzyskanej opinii prawnej, Spółdzielnia ogranicza się na razie do złożenia niezatwierdzonego sprawozdania finansowego. Gdy pojawi się możliwość bezpiecznego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia i zostanie na nim podjęta uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, zatwierdzone sprawozdanie zostanie uzupełniająco złożone w sądzie rejestrowym.

» czytaj więcej «

03-09-2020

Uruchomienie ogrzewania

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wielkopolanka" informuje, że w związku z planowanym uruchomieniem ogrzewania, 7 września br. napełnione zostają wszystkie instalacje grzewcze. Prosimy o nastawienie zaworów grzejnikowych na maksymalną wartość. Czynność ta pozwoli na skuteczne odpowietrzenie instalacji. Uruchomienie centralnego ogrzewania nastąpi 14 września 2020 roku.

 
 

» czytaj więcej «

22-06-2020

Zasady funkcjonowania w miejscach przeznaczonych do zabawy dzieci w dobie COVID-19

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wielkopolanka" w załączeniu przedstawia zasady funcjonowania w miejscach przeznaczonych do zabawy dzieci w dobie COVID-19.

» czytaj więcej «

06-05-2020

Walne Zgromadzenie w roku 2020

W związku z epidemią koronawirusa nie został jeszcze ustalony termin tegorocznego Walnego Zgromadzenia. Sytuacja jest jak na razie zbyt niepewna, by prognozować, kiedy możliwe będzie bezpieczne zorganizowanie obrad. Informujemy jednocześnie, że przepisy wprowadzone w związku z epidemią przesunęły terminy, które normalnie skutkowały obowiązkiem zwołania Walnego Zgromadzenia w pierwszym półroczu każdego roku kalendarzowego.
Tegoroczne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane w terminie 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Przesunięty został również termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego – do 30 września 2020 r.

 
W obecnej sytuacji uzasadnione i zgodne z prawem jest zatem wstrzymanie się z decyzją o terminie zwołania walnego zgromadzenia. Sytuacja jest jednak na bieżąco monitorowana. Poinformujemy Państwa niezwłocznie, gdy zmiana okoliczności lub przepisów prawa będą uzasadniały zwołanie Walnego Zgromadzenia.

» czytaj więcej «

07-04-2020

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z COVID-19

Prosimy o zapozananie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w walce z koronawirusem. Ogłoszenie

» czytaj więcej «

01-04-2020

Wymiar opłat od 01.04.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wielkopolanka” informuje, że w związku z epidemią w trosce o zdrowie Państwa oraz Gospodarzy obiektów, wymiar opłat obowiązujący od 1 kwietnia 2020 r. został dostarczony do Państwa skrzynek na listy.  Dodatkowo informujemy, że aktualny wymiar opłat można sprawdzać na bieżąco przez aplikację E-CZYNSZ dostępną przez stronę internetową Spółdzielni.

 

» czytaj więcej «

26-03-2020

KOMUNIKAT

Prosimy o pozostawienie otwartych drzwi do śmietnika. Powyższy apel podyktowany jest troską o bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników firm  odbierających odpady komunalne.

» czytaj więcej «

23-03-2020

Kontakt -Dział Techniczny

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wielkopolanka" informuje, że w przypadku występowania utrudnionego kontaktu telefonicznego z Działem Technicznym Spółdzielni i problemami w zgłaszaniu pilnych awarii prosimy o bezpośredni kontakt z pracownikami: - Pan Kowal Jan tel. 600 494 028 - Pan Nowak Zygmunt tel. 600 494 031 - Kierownik Działu Technicznego - Pan Kowalewski Dariusz tel. 664 468 808

 

» czytaj więcej «

16-03-2020

KOMUNIKAT- KORONAWIRUS

Spółdzielnia Mieszkaniowa “ Wielkopolanka” informuje, że w związku z koronawirusem zamyka dla interesantów z dniem 16.03.2020 r. biura Spółdzielni. Prosimy o zgłaszanie i załatwianie wszelkich spraw wyłącznie telefonicznie lub mailowo – do odwołania.

Zarząd S.M. “ Wielkopolanka”

» czytaj więcej «

13-02-2020

ECZYNSZ - Obowiązujące Regulaminy oraz Statut Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wielkopolanka” informuje, że od dnia 24.02.2020 r. będzie możliwość zapoznania się z obowiązującymi Regulaminami oraz Statutem Spółdzielni tylko przez usługę informacyjną ECZYNSZ dla osób posiadających tytuły prawny do lokali. Powyższe dokumenty są dostępne po zalogowaniu w zakładce E-CZYNSZ lub przez stronę www.eczynsz.wielkopolanka.pl w zakładce „Menu”/ „Dokumenty SM”. Regulaminem ogólnie dostępnym jest "Regulamin porządku domowego". Wszyscy zainteresowani aktywowaniem bezpłatnej usługi ECZYNSZ, dającą możliwość zapoznania się poprzez Internet ze stanem opłat z tytułu utrzymania i eksploatacji oraz z Regulaminami i Statutem Spółdzielni proszeni są o zgłoszenie się wraz z dowodem tożsamości do spółdzielni celem wypełnienia i złożenia formularza zgłoszeniowego.

 

» czytaj więcej «

12-02-2020

Instrukcja segregacji odpadów komunalnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wielkopolanka" poniżej prezentuje instrukcję segregacji odpadów komunalnych oraz informację o możliwości samodzielnego i bezpłatnego przekazania odpadów problemowych.

 

» czytaj więcej «

21-01-2020

Zatwierdzenie projektów stałej organizacji ruchu w zakresie dróg wewnętrznych ul. Czapla 21, ul. Św. Rocha 19 A-P, ul. Wojskowa 9

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka” informuje, że w dniu 25 maja 2019 roku podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektów zmian stałej organizacji ruchu w zakresie dróg wewnętrznych nieruchomości ul. Czapla 21, ul. Św. Rocha 19 A - P oraz ul. Wojskowej 9 w Poznaniu. W związku z powyższym prosimy o przestrzeganie oznakowania poziomego i pionowego na powyższych nieruchomościach.

» czytaj więcej «

21-01-2020

Plan remontowy na rok 2020

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Wielkopolanka" w dniu 20 stycznia 2020 roku, podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu remontowego Spółdzielni na rok 2020. W załączniku znajdziecie Państwo plan remontów.

» czytaj więcej «

11-10-2019

Maszt Telefonii Komórkowej na Budynku Uniwersytetu Medycznego

Maszt Telefonii Komórkowej na Budynku Uniwersytetu Medycznego
przy ul. Wilczak 12 A – wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 czerwca 2019 r.


Spóldzielnia Mieszkaniowa „Wielkopolanka” w nawiazaniu do informacji zamieszonej na stronie internetowej z dnia 17 stycznia 2017 roku, z nieskrywana satysfakcja zawiadamia, iz po wszczeciu postepowania na wniosek Spóldzielni, Wojewódzki Sad Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 12 czerwca 2019 roku oddalil skarge T – Mobile Polska S. A. z siedziba w Warszawie, na decyzje Glównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 25 pazdziernika 2018 roku, stwierdzajaca niewaznosc decyzji zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajacej T-Mobile Polska S. A., pozwolenia na budowe stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu budynku przy ul. Wilczak 12 A w Poznaniu.

» czytaj więcej «

13-05-2019

Wyrok I instancji ws. wód opadowych

Szanowni Państwo,

7 stycznia 2019 r. informowaliśmy o wszczęciu procesów w sprawie opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. Przypominamy, że Miasto Poznań – ZDM oraz Aquanet S.A. przyjęły, że obowiązująca od początku roku 2018 ustawa Prawo wodne oraz znowelizowane przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dały podstawę do podwyższenia opłat za świadczenie usług. Spółdzielnia wystąpiła na drogę sądową w celu zakwestionowania tego stanowiska.

» czytaj więcej «

24-04-2019

Utworzenie funduszu celowego na sfinansowanie dostawy i montażu szlabanu ul. Czapla 21

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wielkopolanka” informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ankietowego w sprawie postawienia szlabanu przy wjeździe na osiedle położone przy ul. Czapla 21, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 8/2019 z dnia 25 marca 2019 roku, w sprawie utworzenia funduszu celowego na sfinansowanie dostawy i montażu szlabanu na lokalizacji Spółdzielni stanowiącej nieruchomość przy ul. Czapla 21 w Poznaniu.

» czytaj więcej «

05-04-2019

Umowa ubezpieczeniowa Uniqa TU S.A.- formularz

Spóldzielnia Mieszkaniowa " Wielkopolanka" informuje, ze od 01.04.2019 r. zawarla umowe ubezpieczeniowa z towarzystwem UNIQA Towarzystwo Ubezpieczen S.A. W zwiazku z powyzszym zalaczamy aktywny formularz. Formularz ten jest dostepny takze w zakladce Formularze na naszej stronie internetowej.

» czytaj więcej «

30-01-2019

Plan remontowy na rok 2019

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Wielkopolanka" w dniu 28 stycznia 2019 roku, podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu remontowego Spółdzielni na rok 2019. W załączniku znajdziecie Państwo plan remontów.

» czytaj więcej «

07-01-2019

Informacja w sprawie wód opadowych

» czytaj więcej «

10-12-2018

Pismo SM „Wielkopolanka” w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania, po drugich konsultacjach.

Pismo SM „Wielkopolanka” w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ul. Szelągowska i ul. Wilczak w Poznaniu.

» czytaj więcej «

26-06-2017

Pismo SM „Wielkopolanka” w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania.

Pismo SM „Wielkopolanka” w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ul. Szelągowska i ul. Wilczak w Poznaniu.

» czytaj więcej «

17-01-2017

Maszt Telefonii Komórkowej na Budynku Uniwersytetu Medycznego przy ul. Wilczak 12A

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wielkopolanka” zawiadamia, że skierowała pisma do Urzędu Miasta Poznania Wydział Urbanistyki i Architektury, Wydziału Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z zawiadomieniem o możliwości naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa miejscowego podczas budowy masztu telefonii komórkowej na budynku Uniwersytetu Medycznego przy ul. Wilczak 12A. Ponadto Spółdzielnia złożyła wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o uznanie Spółdzielni za stronę, w postępowaniu administracyjnym oraz o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej budowy przedmiotowego masztu.  

» czytaj więcej «

27-11-2015

Zmiana adresu siedziby Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni uprzejmie informuje o mającej nastąpić wkrótce zmianie adresu siedziby Spółdzielni.

» czytaj więcej «

01-06-2009

Ujednolicone umowy gospodarzy domów

Od 1 czerwca 2009 roku gospodarze wszystkich budynków SM Wielkopolanka mają ujednolicone umowy o świadczenie usług porządkowych.

» czytaj więcej «

Akty prawne


     Regulaminy


     Regulamin porządku domowego


     Statut Spółdzielni

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".