Aktualności

17-07-2024

Awaria windy, przerwa w dostawie energii elektrycznej ul. Grunwaldzka 38B w dniu 17.07.2024

Spółdzielnie informuje, że w wyniku awarii nieczynna jest jedna z wind na ul. Grunwaldzkiej 38B. Dodatkowo informujemy, że na nieruchomości występuje przerwa w dostawie energii elektrycznej, technicy zostali powiadomieni. Przywrócenie zasilania nastąpi do około godziny 12:30. 

» czytaj więcej «

18-06-2024

Veolia - nowe ceny i stawki opłat taryfowych dla ciepła od 01.07.2024

 W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa URE taryfy dla ciepła Veolii Energii Poznań S.A. (decyzja z dnia 07.06.2024 r. OPO.4210.19.2024.ASz1) od dnia 01.07.2024 r. ulegają zmianie ceny i stawki w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła.  

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wielkopolanka" podjęła decyzję, że zmiany zaliczek zostaną wprowadzone po dokonaniu rozliczeń za okres od 01.06.2023 r. do 31.05.2024 r.
 
Z komunikatem Veolia Energia Poznań S.A. można zapoznać się na stronie www.energiadla poznania.pl
 
 

» czytaj więcej «

06-06-2024

Przerwy w dostawie wody oraz energii elektrycznej podczas prac związanych z modernizacją kotłowni na nieruchomości przy ul. Naramowickiej 203,205

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wielkopolanka” informuje, że w związku z trwającymi pracami związanymi z modernizacją kotłowni gazowej na nieruchomości przy ul. Naramowickiej 203,205 w dniu 10.06.2024r. (poniedziałek) w godzinach 8:00-16:00 nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody.  Od dnia 10.06.2024r. (poniedziałek) do czasu zakończenia prac mogą występować  okresowe przerwy w dostawie wody (zarówno ciepłej jak i zimnej) w godzinach 8:00-15:00 w związku z wymianą zaworów termostatycznych na cyrkulacji. 

W dniu 14.06.2024r. (piątek) w godzinach 8:00-11:00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej i wody z powodu wymiany istniejącego zabezpieczenia.

Przepraszamy za utrudnienia.

» czytaj więcej «

29-04-2024

Walne Zgromadzenie 2024 rok

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka” w Poznaniu zaprasza na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 20 maja 2024 r. o godz. 18.00 w auli Wydziału Nauk Geograficznych ul. Krygowskiego 10 (Morasko).

Poniżej do pobrania materiały na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni:

1.Porządek obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 20 maja 2024 roku
2.Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2023 rok
3.Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2023 rok
4.Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 rok
5.Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 rok
6.Projekty uchwał
7.Pełnomocnictwo
 
Z poważaniem
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka”

» czytaj więcej «

19-04-2024

PRZETARG PISEMNY na wykonanie robót budowlanych i towarzyszących związanych z modernizacją kotłowni gazowej wraz z pracami towarzyszącymi w budynku przy ul. Naramowickiej 203 oraz 205

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wielkopolanka” z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej 104 OGŁASZA PRZETARG PISEMNY na wykonanie robót budowlanych i towarzyszących związanych z modernizacją kotłowni gazowej wraz z pracami towarzyszącymi w budynku wielorodzinnym przy ulicy Naramowickiej 203 oraz 205 w Poznaniu.  

 
Termin składania pisemnych ofert do dnia 07.05.2024 roku, do godziny 11:00, w Sekretariacie Zarządu Spółdzielni przy ul. Grunwaldzkiej 104 w Poznaniu. 
 
Adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wielkopolanka"; ul. Grunwaldzka 104, 60 - 307 Poznań.
 
Oferta może być dostarczona osobiście, przez posłańca, pocztą tradycyjną, kurierem. Wyklucza się składanie ofert drogą elektroniczną. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Organizatora. 
 
Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.05.2024 roku o godzinie: 12:00 w siedzibie Spółdzielni w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej 104 (II piętro, pokój nr 216 salka konferencyjna).
 
Oferent związany jest ofertą przez okres 30 dni od dnia jej otwarcia. 
 
Wyłonienie wykonawcy robót nastąpi do 14.05.2024 roku.
 
Zawarcie umowy na roboty budowlane nastąpi 21.05.2024 roku.
 
Pod rygorem niedopuszczenia do zamówienia Oferent wpłaci Zamawiającemu wadium w kwocie: 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych na rachunek bankowy: PKO BP S.A. o numerze: 79 1020 4027 0000 1102 0047 0088.
 
Wadium powinno być w całości wpłacone najpóźniej w dniu złożenia oferty. Za dzień zapłaty wadium uznaje się dzień wpływu całości środków na rachunek bankowy Organizatora.
 
Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu przetargu, w tym: rodzaju i zakresu (ilości) robót, sposobu przygotowania oferty zainteresowani składać mogą drogą elektroniczną pod adres e-mail: zarzad@wielkopolanka.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.04.2024 roku do godziny 14:00.  
 
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia/odwołania przetargu w każdej chwili bez podania przyczyny.
 
Dokumentacja związana z przetargiem w tym: projekt umowy z załącznikami, projekty budowlane, kosztorysy (zawierające przedmiar robót i kosztorys ślepy) zostaną udostępnione Oferentowi w formie elektronicznej na wskazany adres email po uprzedniej zapłacie opłaty dodatkowej w kwocie 500 zł brutto, płatnej na rachunek bankowy Organizatora w PKO BP S.A. o numerze: 79 1020 4027 0000 1102 0047 0088.
 
OGŁOSZENIE - PRZETARG PISEMNY

» czytaj więcej «

10-01-2024

Plan remontowy na rok 2024

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Wielkopolanka" w dniu 8 stycznia 2024 roku, podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu remontowego Spółdzielni na rok 2024. W załączniku znajdziecie Państwo plan remontów.

PLAN REMONTOWY 2024

» czytaj więcej «

15-12-2023

Nowe taryfy za wodę i ścieki - Aquanet S.A.

Spółdzielnia informuje, że w dniu 11 grudnia 2023 r. została opublikowana na stronie internetowej Wód Polskich decyzja Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 
Nowa wysokość stawek opłat za dostawę zimnej wody oraz odprowadzanie ścieków w wysokości:  14,83 zł (brutto) za m³ będzie obowiązywała od dnia 1 stycznia 2024 roku.
 
Z taryfą cen i stawek opłat można zapoznać się na stronie www.aquanet.pl .

» czytaj więcej «

22-11-2023

Altana śmietnikowa na odpady wystawkowe tzw. gabaryty os. Na Murawie 3-13

W związku ze złym wykorzystywaniem altany śmietnikowej na odpady wystawkowe na os. Na Murawie 3-13 w Poznaniu, co obrazują poniższe zdjęcia, jesteście Państwo obciążani dodatkowymi kosztami za wywóz odpadów, które nie powinny znaleźć się w ww. altanie. Koszt wywozu odpadów ze zdjęć to 1 800 zł i jest to drugi wywóz w 2023 roku. Przypominamy o konieczności segregacji odpadów zgodnie z zasadami.

ZDJĘCIA
 
Informujemy, że od dnia 23.11.2023 roku ww. altana będzie zamknięta. W przypadku chęci wystawienia odpadów wystawkowych tzw. gabarytów prosimy o wcześniejszy kontakt z gospodarzem obiektu, który umożliwi wejście do altany.
 
Przypominamy, że w altanie na odpady wystawkowe tzw. gabaryty wystawiamy:
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, np. lodówki, pralki, telewizory, odkurzacze, żelazka, telefony itd.
  • zużyte opony pochodzące od mieszkańców, tj. rowerowe, motorowe, motorowerowe i samochodowe z pojazdów o masie całkowitej do 3,5 t.
Nie wystawiamy:
  • części samochodowych (zderzaków, kanap samochodowych, drzwi, reflektorów itp.)
  • wszelkich odpadów powstających w trakcie remontu lokali a w szczególności gruzu, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, w tym stolarki okiennej, ościeżnic drzwiowych, części instalacji (np. rur, paneli podłogowych i ściennych, papy itp.)
  • farb i rozpuszczalników oraz opakowań po nich, a także innych odpadów niebezpiecznych
  • baterii i akumulatorów
  • innych odpadów, które powinny znaleźć się w selektywnej zbiórce tj. papier, tworzywa sztuczne/metal, opakowania szklane, bio.
Z harmonogramem wywozów można zapoznać się na stronie internetowej 
sepan.remondis.pl/harmonogram/ oraz na klatkach schodowych.
 
Administracja nieruchomości
 
 

» czytaj więcej «

16-08-2023

Oferta współpracy- pielęgnacja zieleni

Spółdzielnia informuje, że poszukuje do współpracy firmy zajmującej się stałą pielęgnacją terenów zieleni na os. Św. Rocha 19 w Poznaniu. Z zakresem obowiązków można zapoznać się w biurze Spółdzielni lub pod nr tel. 61 8205051 (sekretariat). Oferty prosimy przesłać na adres e-mail: zarzad@wielkopolanka.pl

» czytaj więcej «

10-05-2023

Pismo Krajowej Rady Spółdzielczej do Prezesa Rady Ministrów ws nieuzasadnionych podwyżek cen za energię cieplną

W związku z licznymi sygnałami od spółdzielni, które wpływają do Krajowej Rady Spółdzielczej w związku z nieuzasadnionymi podwyżkami cen za energię cieplną dyktowane przez firmy ciepłownicze, Krajowa Rada Spółdzielcza wystosowała pismo do Prezesa Rady Ministrów RP Pana Mateusza Morawieckiego. Z listem można zapoznać się poniżej.

LIST

» czytaj więcej «

18-04-2023

Veolia - nowe ceny i stawki opłat taryfowych dla ciepła od 01.05.2023

 W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa URE (decyzja nr OPO.4210.35.2023.ASz1 z dnia 14 kwietnia 2023 r.) zmiany taryfy dla ciepła Veolii Energii Poznań od 01.05.2023 r. ulegają zmianie ceny i stawki w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła dla grup odbiorców: W, P1-1.0, P1-2.0, E/SW1, E/SW1/WI, E/SW1/WG, E/SW1/WG/NP i B/C94. W zakresie wytwarzania ciepła dla grup odbiorców E/SW1, E/SW1/WI, E/SW1/WG, E/SW1/WG/NP stosowane będą średnioważone ceny za moc zamówioną, ciepło i nośnik ciepła wynikające z nowych cen taryfy dla ciepła Veolii Energii Poznań S.A. oraz cen taryfy PreZero Zielona Energia Sp. z o.o.

Z komunikatem Veolia Energia Poznań S.A. można zapoznać się na stronie www.energiadla poznania.pl

WYKAZ CEN I STAWEK ZA CIEPŁO

ZMIANA TARYFY-DECYZJA

» czytaj więcej «

15-03-2023

Veolia - nowe ceny i stawki opłat taryfowych dla ciepła od 01.03.2023 do 30.04.2023

W związku z wejściem w życie z dniem 15 lutego 2023 r. nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw („Ustawa”), na podstawie art. 3a ust. 2 i 4 tej ustawy, zostały ustalone ceny ciepła i stawki dla grup taryfowych: 

VEOLIA- CENY I STAWKI OPŁAT TARYFOWYCH OBOWIĄZUJĄCE OD 01.03.2023 DO 30.04.2023

» czytaj więcej «

23-01-2023

Pomóżmy mieszkańcom uzyskać własność mieszkań!

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wielkopolanka” zachęca do poparcia petycji utworzonej z inicjatywy mieszkańców bloku przy ul. Leszka 31 w Poznaniu i budynków sąsiednich, którzy od 25 lat bezskutecznie oczekują na możliwość wydzielenia odrębnej własności swoich lokali mieszkalnych. 

Przy budowie ww. bloku została zajęta niewielka część gruntu należącą do Miasta Poznania, które wówczas nie zgodziło się na sprzedaż wydzielonej powierzchni, a sporu nie rozwiązał także trwający wiele lat proces sądowy.  W związku z tym mieszkańcy zwracają się z petycją do obecnego Prezydenta Miasta Poznania o pomoc w korzystnym dla obu stron rozwiązaniu sprawy.
 
Petycję mogą Państwo podpisać za pośrednictwem strony: https://tiny.pl/wppb6 

» czytaj więcej «

15-12-2022

Veolia - nowe ceny i stawki opłat taryfowych dla ciepła od 27.12.2022 roku

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wielkopolanka” w Poznaniu informuje, że od 27 grudnia 2022 roku Veolia Energia Poznań SA wprowadza nową taryfę dla ciepła sieciowego Veolii Energii Poznań SA oraz kotłowni gazowej przy ul. Naramowickiej 203, 205 w Poznaniu, zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (decyzja nr OPO.4210.74.2022.ASz1 z dnia 12 grudnia 2022 r.) opublikowaną w Biuletynie Branżowym URE z dnia 12 grudnia 2022r. Nr 808 (2068). 

energiadlapoznania.pl/strefa-klienta/taryfy/taryfa-dla-ciepla/

Aktualne ceny i stawki opłat taryfowych obowiązujące do 26.12.2022 roku oraz nowe obowiązujące od 27.12.2022 roku dla odbiorców korzystających z miejskiej sieci cieplnej oraz kotłowni gazowej przy ul. Naramowickiej 203,205 w Poznaniu przedstawia tabela:
 
CENY I STAWKI OPŁAT TARYFOWYCH
 
 W związku z powyższym Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wielkopolanka” w Poznaniu informuje,
że z dniem 1 lutego 2023 roku zostaną wprowadzone stosowne zmiany w opłatach.
 

» czytaj więcej «

13-12-2022

Plan remontowy na rok 2023

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Wielkopolanka" w dniu 12 grudnia 2022 roku, podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu remontowego Spółdzielni na rok 2023. W załączniku znajdziecie Państwo plan remontów.

PLAN REMONTOWY NA 2023

» czytaj więcej «

25-11-2022

Skarga Spółdzielni dotycząca opłat za wywóz odpadów w przypadku lokali użytkowych

Szanowni Państwo,

dnia 1 lipca 2022 r. na terenie Miasta Poznania weszły w życie nowe przepisy dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Dotyczy to w szczególności Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania, który został uchwalony przez Radę Miasta Poznania. 
 
Osoby uprawnione do lokali użytkowych w zasobach Spółdzielni wielokrotnie zgłaszały zastrzeżenia i wątpliwości co do przyjętych w Regulaminie zasad ustalania opłat za wywóz odpadów w przypadku tych lokali. Zasady te nie uwzględniają bowiem zakresu działalności prowadzonej w lokalu, ilości ani rodzaju wytwarzanych odpadów. Skutkuje to znacznym zawyżeniem wysokości opłat. Spółdzielnia podziela stanowisko, że aktualne zasady naliczania opłat mogą budzić istotne wątpliwości.
 
W celu wyjaśnienia powyższych zastrzeżeń Spółdzielnia podjęła decyzję o złożeniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Skargą objęte są uchwały Rady Miasta Poznania dotyczące naliczania opłat za wywóz odpadów. W ocenie Spółdzielni obecnie jest to jedyna prawna możliwość zakwestionowania zasad naliczania tego rodzaju opłat. Do czasu rozpoznania skargi niestety nie jest możliwa zmiana zasad naliczania opłat przez Spółdzielnię w przypadku lokali użytkowych. O rozstrzygnięciu tej sprawy będziemy Państwa informować. 

» czytaj więcej «

22-09-2022

Wyłączenie jednego z dwóch źródeł światła na wejściach do klatek schodowych

Informujemy, że w związku z rosnącymi cenami energii elektrycznej w celu zmniejszenia kosztów jej zużycia na częściach wspólnych, Zarząd Spółdzielni podjął decyzje, że w przypadku występowania dwóch źródeł światła na wejściach do klatek schodowych, pozostanie włączona tylko lampa z numerem budynku.

Prosimy o niezgłaszanie awarii w związku z planowanym wyłączeniem powyższych lamp.

» czytaj więcej «

04-07-2022

Kolejna wygrana Spółdzielni przed sądem administracyjnym ws. wód opadowych !!!

Szanowni Państwo,

z satysfakcją informujemy o kolejnym sukcesie w sprawie opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wydanym wczoraj wyroku (w sprawie ze skargi m.in. Spółdzielni Mieszkaniowej Wielkopolanka”) stwierdził nieważność Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania z dnia 16 listopada 2020 r. Zaskarżone zarządzenie dotyczyło ustalenia ceny za usługę odprowadzania wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta Poznania, stosowanej przez Aquanet S.A.

Spółdzielnia konsekwentnie wskazywała na wady ww. Zarządzenia, w tym na brak ustalenia w nim wszystkich czynników, które mają wpływ na wysokość opłaty za odprowadzanie "deszczówki”. Zdaniem Spółdzielni Prezydent Miasta Poznania w Zarządzeniu winien wskazać szczegółowo, w jaki sposób ma być ustalana przedmiotowa opłata i nie może pozostawiać żadnych elementów do decyzji innych podmiotów, przede wszystkim Aquanet S.A.

WSA w Poznaniu we wczorajszym wyroku przyznał rację Spółdzielni i podzielił stanowisko wyrażone w innym wyroku dotyczącym wód opadowych, wydanym przez Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 3 listopada 2021 r. Przywołany wyrok również zapadł dzięki staraniom Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka”, a o jego wydaniu informowaliśmy Państwa na stronie Spółdzielni w dniu 20 grudnia 2021 r.

Wczorajszy wyrok WSA w Poznaniu nie jest prawomocny. Prezydent Miasta Poznania może wnieść skargę kasacyjną, a wówczas sprawę będzie rozpoznawać Naczelny Sąd Administracyjny.

Powyższe orzeczenia, jak również szereg wyroków wydanych w sprawach cywilnych, potwierdzają, że uzasadnione były wątpliwości Spółdzielni dotyczące podstaw prawnych pobierania opłat za „deszczówkę” po zmianie stanu prawnego (od początku 2018 r.) oraz co do treści aktów wydawanych w tym przedmiocie przez organy Miasta Poznania. Starania Spółdzielni zmierzają do uniknięcia obciążania członków wadliwie naliczanymi opłatami i na tym gruncie Spółdzielnia osiąga kolejne sukcesy.

Dzięki działaniom Spółdzielni Sądy potwierdziły prawomocnie odpadnięcie podstawy naliczania wspomnianych opłat za okres od stycznia 2018 r. do końca marca 2021 r. w zakresie kanalizacji deszczowej, a także za część 2020 r. w zakresie kanalizacji ogólnospławnej (w przypadku pozostałych okresów toczą się jeszcze postępowania przed sądami cywilnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym).

O wynikach toczących się spraw sądowych i ich wpływie na opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych będziemy Państwa na bieżąco informować.

Z poważaniem,

Zarząd SM „Wielkopolanka”

» czytaj więcej «

14-06-2022

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - deklaracja

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Wielkopolanka" informuje, że Spółdzielnia złożyła deklaracje dot. źródeł ogrzewania zarządzanych bydynków do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

» czytaj więcej «

21-02-2022

Dotyczy ul. Naramowicka 203, 205 – zmiana cen za ogrzewanie oraz podgrzew wody

Zarząd Spółdzielni informuje, że otrzymał pismo od Veolia Energia Poznań S.A. o zatwierdzonej od 01 marca 2022 roku przez Prezesa URE zmianie cen ciepła dla źródeł gazowych. Z treścią pisma możecie się Państwo zapoznać w załączniku. Informujemy, że w przypadku nieruchomości ul. Naramowicka 203, 205 zmiana zaliczek na centralne ogrzewanie wyniosła 39,2 %.
 
PISMO VEOLIA - ZMIANA CEN
 

» czytaj więcej «

31-01-2022

Plan remontowy na rok 2022

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Wielkopolanka" w dniu 24 stycznia 2022 roku, podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu remontowego Spółdzielni na rok 2022. W załączniku znajdziecie Państwo plan remontów. PLAN REMONTOWY NA 2022 ROK

» czytaj więcej «

20-12-2021

Wygrana przed NSA ws. wód opadowych !!!

Szanowni Państwo,

z wielką przyjemnością informujemy o kolejnym sukcesie w sprawie opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. W ubiegłym tygodniu doręczone zostało nam uzasadnienie wyroku Naczelnego Sąd Administracyjnego z 3 listopada 2021 r. wydanego na skutek skargi kasacyjnej wniesionej przez naszą Spółdzielnię.
 
Sprawa dotyczyła zgodności z prawem zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania z 3 grudnia 2019 r. Przyczyną kwestionowania tego zarządzenia był wadliwy (w ocenie Zarządu oraz obsługi prawnej Spółdzielni) sposób określania wysokości opłat za odprowadzanie wód. W uzasadnieniu wyroku Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził słuszność zarzutów zawartych w skardze i stwierdził nieważność zaskarżonego zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania.
 
Rozstrzygnięcie to oznacza odpadnięcie podstawy naliczania wspomnianych opłat za okres od grudnia 2019 r. do końca marca 2021 r. 
 
Po korzystnych dla Spółdzielni wyrokach wydanych w procesie Spółdzielni z Miastem Poznań – Zarząd Dróg Miejskich (o których informowaliśmy w zakładce Aktualności dnia 13.05.2019 r. oraz 12.03.2021 r.), Spółdzielnia uniknie wadliwie naliczanych opłat za ponad 3 lata (od początku 2018 r. do końca marca 2021 r.).
 
Przypominamy, że SM Wielkopolanka jest jedną z nielicznych spółdzielni mieszkaniowych w Poznaniu, które zdecydowały się na podjęcie kroków prawnych w związku ze znacznym podwyższeniem opłat z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych. Ostatnie rozstrzygnięcie NSA potwierdza słuszność decyzji o sprzeciwieniu się podwyższonym opłatom i podjęciu w tej sprawie wszystkich możliwych działań prawnych.
 
Z poważaniem,
Zarząd SM „Wielkopolanka”
 

» czytaj więcej «

31-08-2021

Przeniesienie własności gruntów ul. Leszka, Witosława, Sędziwoja

Szanowni Państwo,
informujemy, że 26 lipca 2021 r. został doręczony wyrok z uzasadnieniem wydany przez Sąd Okręgowy w Poznaniu w sprawie przeniesienia własności gruntów przy ul. Leszka 31 A - L, ul. Witosława 3 A - E, ul. Sędziwoja 4 A - C. Sąd Okręgowy po 8 latach toczącego się procesu i powoływania biegłych sądowych oddalił żądanie Spółdzielni o przeniesienie przez Miasto Poznań prawa własności gruntu, na którym wzniesiona została przez Spółdzielnię część budynku.
Po zapoznaniu się z uzasadnieniem wyroku Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o wniesieniu apelacji. Nie zgadzamy się z interpretacją przepisów przyjętą przez Sąd Okręgowy oraz ze stanowiskiem, które prowadzi do uniemożliwienia ustanawiania odrębnej własności lokali na rzecz mieszkańców lokalizacji przy ul. Leszka 31 A - L, ul. Witosława 3 A - E, ul. Sędziwoja 4 A - C. 
W naszej ocenie przeniesienie własności gruntu na Spółdzielnię jest jedynym racjonalnym rozwiązaniem. Stanowisko to jest w dodatku poparte wcześniejszym, prawomocnym rozstrzygnięciem w podobnej sprawie, która dotyczyła nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej i ul. Umińskiego. Wydany wówczas wyrok w całości uwzględniał żądanie Spółdzielni.
Biorąc powyższe pod uwagę jedyną możliwością było odwołanie się od wyroku Sądu I instancji. Apelacja od wyroku została już złożona do Sądu. Poinformujemy Państwa o wyniku postępowania apelacyjnego.
   Z poważaniem
          Zarząd Spółdzielni
 

» czytaj więcej «

07-05-2021

Kolejny sukces Spółdzielni !

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wielkopolanka” z satysfakcją informuje, że po 4 latach toczącego się postępowania otrzymała decyzję od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania o nakazie rozbiórki przez inwestora T-Mobile Polska S.A. stacji bazowej telefonii komórkowej. Stacja ta, zlokalizowana jest na dachu budynku przy ul. Wilczak 12a w Poznaniu (dom studencki „Hipokrates” należący do Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu). Z uzasadnieniem powyższej decyzji można zapoznać się poniżej.                                     

 

» czytaj więcej «

12-03-2021

Prawomocna wygrana Spółdzielni ws. wód opadowych !!!

Szanowni Państwo,

z dużą satysfakcją informujemy, że Spółdzielnia prawomocnie wygrała proces z Miastem Poznań – ZDM w sprawie opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych.
 
Przypominamy, że Spółdzielnia wytoczyła proces przeciwko Miastu Poznań – ZDM w związku ze znacznym podwyższeniem opłat z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych. Zdaniem Miasta Poznań – ZDM, podstawę do podwyżek dawały znowelizowane w 2018 roku przepisy ustawy Prawo wodne oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 
 
Po korzystnym dla Spółdzielni wyroku z dnia 24 kwietnia 2019 r. (o którym informowaliśmy w zakładce Aktualności dnia 13.05.2019 r.) Miasto Poznań – ZDM wniosło apelację do Sądu Okręgowego w Poznaniu.
 
Dnia 3 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił w całości apelację Miasta Poznań - ZDM. Wyrok ten jest prawomocny i nie podlega dalszemu zaskarżeniu (także w drodze kasacji, z uwagi na przedmiot sprawy).
 
Negatywny wynik tego sporu musiałby przełożyć się na podwyższenie opłat eksploatacyjnych ponoszonych przez członków Spółdzielni. Łączna kwota podwyższonych opłat w latach 2018-2020 wyniosłaby niemal 230 000 zł. Uzyskane rozstrzygnięcie uznajemy zatem za duży sukces, tym większy, że SM Wielkopolanka jest jedną z nielicznych spółdzielni mieszkaniowych w Poznaniu, które zdecydowały się na proces sądowy w tej sprawie.
 
Z poważaniem,
Zarząd SM „Wielkopolanka”
 

» czytaj więcej «

18-02-2021

Plan remontowy na rok 2021

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Wielkopolanka" w dniu 25 stycznia 2021 roku, podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu remontowego Spółdzielni na rok 2021. W załączniku znajdziecie Państwo plan remontów.  

» czytaj więcej «

13-02-2020

ECZYNSZ - Obowiązujące Regulaminy oraz Statut Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wielkopolanka” informuje, że od dnia 24.02.2020 r. będzie możliwość zapoznania się z obowiązującymi Regulaminami oraz Statutem Spółdzielni tylko przez usługę informacyjną ECZYNSZ dla osób posiadających tytuły prawny do lokali. Powyższe dokumenty są dostępne po zalogowaniu w zakładce E-CZYNSZ lub przez stronę www.eczynsz.wielkopolanka.pl w zakładce „Menu”/ „Dokumenty SM”. Regulaminem ogólnie dostępnym jest "Regulamin porządku domowego". Wszyscy zainteresowani aktywowaniem bezpłatnej usługi ECZYNSZ, dającą możliwość zapoznania się poprzez Internet ze stanem opłat z tytułu utrzymania i eksploatacji oraz z Regulaminami i Statutem Spółdzielni proszeni są o zgłoszenie się wraz z dowodem tożsamości do spółdzielni celem wypełnienia i złożenia formularza zgłoszeniowego.

 

» czytaj więcej «

12-02-2020

Instrukcja segregacji odpadów komunalnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wielkopolanka" poniżej prezentuje instrukcję segregacji odpadów komunalnych oraz informację o możliwości samodzielnego i bezpłatnego przekazania odpadów problemowych.

 

» czytaj więcej «

21-01-2020

Plan remontowy na rok 2020

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Wielkopolanka" w dniu 20 stycznia 2020 roku, podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu remontowego Spółdzielni na rok 2020. W załączniku znajdziecie Państwo plan remontów.

» czytaj więcej «

11-10-2019

Maszt Telefonii Komórkowej na Budynku Uniwersytetu Medycznego

Maszt Telefonii Komórkowej na Budynku Uniwersytetu Medycznego
przy ul. Wilczak 12 A – wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 czerwca 2019 r.


Spóldzielnia Mieszkaniowa „Wielkopolanka” w nawiazaniu do informacji zamieszonej na stronie internetowej z dnia 17 stycznia 2017 roku, z nieskrywana satysfakcja zawiadamia, iz po wszczeciu postepowania na wniosek Spóldzielni, Wojewódzki Sad Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 12 czerwca 2019 roku oddalil skarge T – Mobile Polska S. A. z siedziba w Warszawie, na decyzje Glównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 25 pazdziernika 2018 roku, stwierdzajaca niewaznosc decyzji zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajacej T-Mobile Polska S. A., pozwolenia na budowe stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu budynku przy ul. Wilczak 12 A w Poznaniu.

» czytaj więcej «

13-05-2019

Wyrok I instancji ws. wód opadowych

Szanowni Państwo,

7 stycznia 2019 r. informowaliśmy o wszczęciu procesów w sprawie opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. Przypominamy, że Miasto Poznań – ZDM oraz Aquanet S.A. przyjęły, że obowiązująca od początku roku 2018 ustawa Prawo wodne oraz znowelizowane przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dały podstawę do podwyższenia opłat za świadczenie usług. Spółdzielnia wystąpiła na drogę sądową w celu zakwestionowania tego stanowiska.

» czytaj więcej «

30-01-2019

Plan remontowy na rok 2019

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Wielkopolanka" w dniu 28 stycznia 2019 roku, podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu remontowego Spółdzielni na rok 2019. W załączniku znajdziecie Państwo plan remontów.

» czytaj więcej «

07-01-2019

Informacja w sprawie wód opadowych

» czytaj więcej «

Akty prawne


     Regulaminy


     Regulamin porządku domowego


     Statut Spółdzielni

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".