Aktualności

19-04-2024

PRZETARG PISEMNY na wykonanie robót budowlanych i towarzyszących związanych z modernizacją kotłowni gazowej wraz z pracami towarzyszącymi w budynku przy ul. Naramowickiej 203 oraz 205

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wielkopolanka” z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej 104 OGŁASZA PRZETARG PISEMNY na wykonanie robót budowlanych i towarzyszących związanych z modernizacją kotłowni gazowej wraz z pracami towarzyszącymi w budynku wielorodzinnym przy ulicy Naramowickiej 203 oraz 205 w Poznaniu.

Termin składania pisemnych ofert do dnia 07.05.2024 roku, do godziny 11:00, w Sekretariacie Zarządu Spółdzielni przy ul. Grunwaldzkiej 104 w Poznaniu. 
 
Adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wielkopolanka"; ul. Grunwaldzka 104, 60 - 307 Poznań.
 
Oferta może być dostarczona osobiście, przez posłańca, pocztą tradycyjną, kurierem. Wyklucza się składanie ofert drogą elektroniczną. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Organizatora. 
 
Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.05.2024 roku o godzinie: 12:00 w siedzibie Spółdzielni w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej 104 (II piętro, pokój nr 216 salka konferencyjna).
 
Oferent związany jest ofertą przez okres 30 dni od dnia jej otwarcia. 
 
Wyłonienie wykonawcy robót nastąpi do 14.05.2024 roku.
 
Zawarcie umowy na roboty budowlane nastąpi 21.05.2024 roku.
 
Pod rygorem niedopuszczenia do zamówienia Oferent wpłaci Zamawiającemu wadium w kwocie: 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych na rachunek bankowy: PKO BP S.A. o numerze: 79 1020 4027 0000 1102 0047 0088.
 
Wadium powinno być w całości wpłacone najpóźniej w dniu złożenia oferty. Za dzień zapłaty wadium uznaje się dzień wpływu całości środków na rachunek bankowy Organizatora.
 
Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu przetargu, w tym: rodzaju i zakresu (ilości) robót, sposobu przygotowania oferty zainteresowani składać mogą drogą elektroniczną pod adres e-mail: zarzad@wielkopolanka.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.04.2024 roku do godziny 14:00.  
 
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia/odwołania przetargu w każdej chwili bez podania przyczyny.
 
Dokumentacja związana z przetargiem w tym: projekt umowy z załącznikami, projekty budowlane, kosztorysy (zawierające przedmiar robót i kosztorys ślepy) zostaną udostępnione Oferentowi w formie elektronicznej na wskazany adres email po uprzedniej zapłacie opłaty dodatkowej w kwocie 500 zł brutto, płatnej na rachunek bankowy Organizatora w PKO BP S.A. o numerze: 79 1020 4027 0000 1102 0047 0088.
 

 

« powrót


Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".